Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO POLISHBEARD.COM

 Prosimy o zapoznanie się z całym regulaminem zakupów 🙂

Najważniejsze punkty regulaminu:

-produkty wysyłamy w ciągu 2-5 dni roboczych

-wysyłka zamówionych produktów odbywa się w dni robocze od Pn-Pt

-sposoby wysyłki do wyboru: tradycyjna poczta (5 zł, 3-5 dni od wysłania), kurier (15 zł, 1 dzień od wysłania), kurier pobranie (25 zł, 1 dzień od wysłania)

-jeżeli masz jakiekolwiek pytania, wątpliwości przed zakupami napisz do nas: kontakt@polishbeard.com

 • DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym regulaminie używane są poniższe sformułowania, pisane z dużej litery, mają one następujące znaczenie:

 

 

Dni robocze oznacza dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych, wymienionych w ustawie z dnia 18 stycznia 1951r. o dniach wolnych od pracy.
Klient oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nie posiadającą osobowości prawnej, korzystającą ze Sklepu.
Kodeks cywilny oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. – kodeks cywilny (z późn. zmianami).
Konsument oznacza osobę fizyczną, dokonującą zakupu Produktu w celu niezwiązanym z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą lub zawodową.
Koszyk oznacza funkcjonalność sklepu internetowego, pozwalającą Klientowi na dokonanie zamówienia. Produkty dodawane są do Koszyka przy użyciu funkcji „Kup teraz”.
Produkty/Towary oznacza towary i usługi oferowane do sprzedaży przez polishbeard.com.
Regulamin oznacza niniejszy regulamin.
Siła Wyższa oznacza zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, którego wystąpienia nie można było przewidzieć, uniknąć ani mu zapobiec. Należą do nich w szczególności zdarzenia o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki itp.
Sklep oznacza sklep internetowy polishbeard.com, zamieszczony na platformie internetowej pod adresem: http://polishbeard.com/.
Sprzedawca oznacza właściciela Sklepu, będącego stroną umowy sprzedaży zawieranej z Klientem, wskazanego w Art. 2.2 Regulaminu.
Umowa oznacza umowę sprzedaży rzeczy ruchomej, zawieraną pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, na podstawie złożonego przez niego zamówienia, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
Ustawa o ochronie danych osobowych oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (z późn. zmianami).
Ustawa o prawach konsumentów Oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (z późn. zmianami).
Zamówienie oznacza oświadczenie woli Klienta, określające rodzaj i ilość Produktów, które zamierza zakupić za pośrednictwem Sklepu.
 
 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności dotyczące składania zamówień, zapłaty ceny sprzedaży, składania reklamacji oraz odstąpienia od umowy sprzedaży.
  • Sklep internetowy http://polishbeard.com/ jest platformą należącą do grupy – Polish Team Ltd.
  • Produkty prezentowane na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
  • Klienta obowiązuje zakaz dostarczania jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym.
  • Sklep udostępnia Klientom Regulamin, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści tego Regulaminu przez Klienta.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane działaniem Siły Wyższej, bezprawnym działaniem osób trzecich lub wynikające z braku kompatybilności oprogramowania Sklepu z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Klient.
 • WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU
  • Klient obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed przystąpieniem do korzystania ze Sklepu.
  • Do dokonywania zakupów w Sklepie uprawnione są osoby pełnoletnie bez jakichkolwiek ograniczeń.
  • Sprzedawca zastrzega sobie niniejszym uprawnienie do uwarunkowania realizacji zamówienia od dokonania przedpłaty w przypadku, gdy Klient poprzednio złożył w Sklepie zamówienie za pobraniem, a następnie go nie odebrał bez uzasadnionej przyczyny.
  • Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie przez Klienta formularza zamówienia, w tym podanie wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
  • W przypadku niemożności realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sklep niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Klienta, telefonicznie lub drogą mailową. W takim przypadku Klient jest uprawniony według swego wyboru: do rezygnacji z całości bądź części zamówienia albo do złożenia oświadczenia o akceptacji wydłużonego czasu oczekiwania na realizację zamówienia, w terminie siedmiu (7) dni od dnia otrzymania zawiadomienia o niemożności realizacji zamówienia. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o rezygnacji z całości zamówienia, umowa sprzedaży ulega automatycznemu rozwiązaniu. W przypadku rezygnacji z części zamówienia, Sklep zrealizuje pozostałą część zamówienia. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, Sklep zwróci mu uiszczoną kwotę za anulowane zamówienie (lub jego część) w terminie 7 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta w przedmiocie rezygnacji z zamówienia.
  • W przypadku wyboru przez Klienta jako metody płatności przedpłaty, Sprzedawca jest uprawniony do anulowania zamówienia w przypadku nieotrzymania od Klienta ceny sprzedaży w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia przez Klienta.
 • rejestracja w sklepie
  • Klient może dokonywać zakupów w Sklepie po bezpłatnym zarejestrowaniu swego konta internetowego w Sklepie. W tym celu Klient obowiązany jest wypełnić formularz rejestracyjny, zapoznać się z treścią Regulaminu oraz go zaakceptować, jak również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach niezbędnych do prawidłowej realizacji przez Sprzedawcę usług świadczonych drogą elektroniczną i/lub celach marketingowych.
  • Po zarejestrowaniu się Klienta, logowanie w Sklepie odbywa się przy użyciu danych osobowych, wskazanych w formularzu rejestracji.
  • Klient jest uprawniony w każdym czasie do rezygnacji z posiadania konta w Sklepie. W tym celu winien przesłać stosowne oświadczenie Sprzedawcy drogą mailową na adres: kontakt@polishbeard.com
 • ogólne ZASADY WYKONANIA UMOWY
  • Przesyłając zamówienie, Klient składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamówionych materiałów oraz usługi ich umiejętnego połączenia. Przesłany przez Sklep e-mail, zawierający potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta, wskutek czego pomiędzy stronami dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, spowodowane przez Klienta, w szczególności wskutek podania przez niego nieprawidłowych danych lub innym, wskazanym w opcjach realizacji finansowania zamówienia. Skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Klienta kwoty odpowiadającej wartości zamówionego Towaru wraz z kosztami przesyłki.
  • Czas realizacji zamówienia wynosi 2-5 dni roboczych, co obejmuje czas od przyjęcia zamówienia przez Sklep do realizacji do chwili przekazania przesyłki spedytorowi i obejmuje wyłącznie dni robocze. W przypadku wyboru sposobu płatności „przedpłata” czas realizacji zamówienia rozpoczyna się od momentu zaksięgowania zapłaty odpowiadającej wartości ceny Towaru i kosztów przesyłki na rachunku bankowym Sprzedawcy.
  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedostarczenia do Klienta korespondencji dotyczącej zamówienia, w przypadku gdy nastąpiło to z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy (np. przepełniona skrzynka odbiorcza Klienta, błędy serwera na którym Klient posiada konto, przerwy w dostawie prądu itd.).
  • Kurier jest uprawniony do żądania przy dostawie Towaru okazania dokumentu, pozwalającego na stwierdzenie czy dane osobowe osoby odbierającej przesyłkę są tożsame z danymi Klienta, wskazanymi w zamówienia, zaś w przypadku niezgodności w tym zakresie – odmówić wydania przesyłki.
 • ZASADY ZAWIERANIA, ZMIANY ORAZ ROZWIĄZANIA UMOWY
  • CENA TOWARU
   • Wszystkie ceny towarów i usług zawierają podatek od Towarów i usług (VAT) oraz ewentualne należności celne;
   • Ceny Produktów nie uwzględniają kosztów dostawy Produktów do Klienta;
   • Klienta wiążą ceny Towarów i Usług, obowiązujące w chwili złożenia przez niego Zamówienia;
   • Sklep jest uprawniony do zmiany cen Towarów, wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Powyższe zmiany nie mają wpływu na ceny Towarów, zamówione przed wprowadzeniem takich zmian.
  • SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
   • Klient jest uprawniony do składania zamówień w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę;
   • do złożenia zamówienia przez Klienta konieczne jest posiadanie przez niego aktywnego konta poczty elektronicznej;
   • złożenie zamówienia obejmuje dodanie do „Koszyka” wybranych przez Klienta Produktów, a następnie dokonanie wyboru sposobu dostawy i płatności;
   • potwierdzenie przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży Produktów znajdujących się w Koszyku;
   • potwierdzenie zamówienia powoduje przystąpienie przez Sklep do realizacji zamówienia co oznacza, że do Klienta zostaje wysłany zamówiony Towar, zaś – w przypadku płatności kartą lub e-przelewem – z konta Klienta zostaje pobrana wcześniej zablokowana cena zamówionego Towaru wraz z kosztami dostawy. Gdy płatność następuje przelewem, Towar zostaje wysłany do Klienta po uznaniu rachunku bankowego Sklepu na kwotę odpowiadającą wartości zamówionego Towaru i kosztów dostawy;
   • z chwilą wydania przesyłki do rąk kuriera, do Klienta wysyłana zostanie wiadomość e-mail, zawierająca numer nadanej przesyłki, wraz z przewidywanym czasem dostarczenia przesyłki oraz numerem faktury bądź rachunku za zakupiony Towar.
   • Klient jest uprawniony do anulowania Zamówienia, do momentu jego wysłania do Klienta, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. W tym celu Klient winien przesłać oświadczenie o rezygnacji z zamówienia drogą mailową na adres: kontakt@polishbeard.com
  • DOSTAWA TOWARÓW
   • dostawy Towarów są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dostawy do innych krajów wymagają wcześniejszego uzgodnienia przez Strony takiej możliwości oraz kosztu dostawy;
   • Klient jest uprawniony do wyboru jednego z następujących sposobów dostawy Towaru:
    • za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.
    • za pośrednictwem poczty kurierskiej.
   • ceny dostawy uzależnione są od wybranego przez Klienta sposobu dostawy i metody płatności;
   • cennik dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zawarty jest w formularzu zamówienia na stronie polishbeard.com. Ceny dostawy w granicach, jak i poza granice kraju ustalane w oparciu o cenniki spedytorów.
   • ceny dostawy mogą ulec zmianie w następstwie wprowadzenia zmiany cen przez spedytorów. Klient obowiązany jest do zapłaty ceny dostawy, obowiązującej w dniu złożenia przez niego Zamówienia.
  • ODBIÓR TOWARU
   • Klient jest obowiązany do sprawdzenia zewnętrznego stanu przesyłki przy jej odbiorze (czy opakowanie nie nosi widocznych śladów uszkodzeń oraz czy taśmy lub plomby nie zostały zerwane).
   • W przypadku, gdy przesyłka uległa uszkodzeniu lub zawartość przesyłki nie odpowiada zamówieniu (przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu Towaru, Towar jest inny niż zamawiany itp.), O zaistnieniu powyższych okoliczności Klient winien niezwłocznie powiadomić Sklep, kontaktując się telefonicznie z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta lub przesyłając stosowną informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@polishbeard.com
   • W przypadku osobistego odbioru Towaru, Klient obowiązany jest przedstawić pracownikowi Sklepu dokument pozwalający na ustalenie jego tożsamości, podać numer zamówienia i dokonać zapłaty za zamówiony Towar.
  • METODY PŁATNOŚCI

Sklep akceptuje następujące formy płatności:

 • przedpłata – w przypadku wyboru tej formy płatności Klient obowiązany jest dokonać zapłaty za Towar przelewem bankowym, e-przelewem lub kartą płatniczą.
 • gotówką za pobraniem – do rąk spedytora lub pracownika Sklepu w przypadku osobistego odbioru Zamówienia.
 • POTWIERDZENIE ZAPŁATY

Sklep wystawia według wyboru Klienta, fakturę Vat oraz prowadzi ewidencję sprzedaży wysyłkowej zgodnej z przepisami US dla małych podatników.

 • KONTAKT

W celu ułatwienia i usprawnienia procesu dokonywania zakupów w Sklepie, pomiędzy Klientem a Sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W opisanych niżej przypadkach, na wskazany przy logowaniu adres mailowy Klienta, będą przesyłane wiadomości dotyczące zamawianych Produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie Klienta lub z powodu braku Towaru, wszystkie e-maile będą zawierały numer zamówienia, listę zamówionych Produktów, cenę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane wysyłkowe.

 • Potwierdzenie zamówienia – w momencie zaakceptowania zamawianych produktów, oraz po dokonaniu wyboru co do sposobu płatności i odbioru Zamówienia, Klient otrzyma informację potwierdzającą złożenie zamówienia.
 • Płatność przelewem lub kartą – W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem lub kartą kredytową, Klient otrzyma informacje, czy potwierdzenie przelewu/autoryzacja karty przebiegła pomyślnie. W przeciwnym przypadku, Klient otrzyma e-maila zawierającego prośbę o ponowienie transakcji.
 • Brak potwierdzenia przelewu – W przypadku, gdy kolejne próby zapłaty przelewem lub kartą kredytową okażą się bezskuteczne, Klient otrzyma stosowną informację, z prośbą o kontakt z Biurem Obsługi Klienta, i zastrzeżeniem że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • Częściowa kompletacja zamówienia – W przypadku gdy nie wszystkie zamówione przez Klienta Produkty są osiągalne, do Klienta zostanie przesłana informacja o tym w jakiej części możliwa jest realizacja zamówienia i wówczas Klient może zrezygnować z zamówienia, lub też złożyć dyspozycję realizacji Zamówienia w takim kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający anulowanie zamówienia (w całości lub w części). W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji w powyższym zakresie w terminie 7 dni, zamówienie zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 • Kompletacja i wysłanie zamówienia – Po całkowitym skompletowaniu zamówionych Towarów i ich wysłaniu do Klient zostanie wysłana wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub o terminie jej odbioru w Sklepie.
 • Anulowanie zamówienia – W przypadku anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego Towaru w magazynie, do Klient zostanie przesłana stosowna informacja wraz z podaniem przyczyny anulowania.
 • POSTEPOWANIE REKLAMACYJNE
  • Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad oraz wykonywania usługi wedle najlepszej wiedzy i umiejętności. W przypadku stwierdzenia wady Produktu Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru albo może odstąpić od umowy sprzedaży. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu.
  • Sklep jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wadę, jeżeli Klient wiedział o wadzie towaru w chwili zawarcia umowy sprzedaży ze Sklepem. Opis wady towaru będzie każdorazowo wskazany na Stronie produktowej.
  • Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 • gwarancja
  • W przypadku, gdy na zakupiony przez Klienta Towar została udzielona gwarancja, szczegółowe warunki gwarancji oraz okres jej obowiązywania określa dokument gwarancyjny.
  • Klient może dochodzić roszczeń z wynikających z gwarancji bezpośrednio od Gwaranta lub też we wskazanych w dokumencie gwarancyjnym punktach serwisowych.
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI
  • W Sklepie obowiązuje Polityka Prywatności (kliknij) – stanowi ona część niniejszego Regulaminu.
 • PRAWO ODSTĄPIENIA
  • Klient będący Konsumentem jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania zamówionego Towaru, bez podania przyczyn, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
  • W przypadku odstąpienia od umowy, Klient zobowiązany jest do odesłania Towaru w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania.
  • Koszty odesłania zakupionego Towaru oraz ryzyko jego utraty lub uszkodzenia do czasu dostarczenia Towaru do Sprzedawcy, obciążają Klienta. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem, jak również nie odpowiada za koszty poniesione przez Klienta w związku z takimi przesyłkami.
  • W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, zwrotowi na rzecz Klienta podlega cena Towaru wraz z kosztami jego dostawy do Klienta (w przypadku gdy zostały one poniesione przez Klienta).
  • Zwrot Towaru winien nastąpić w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Odesłany Towar winien być kompletny, nieuszkodzony oraz nie może nosić śladów użytkowania, świadczących o innym wykorzystaniu Towaru, do innych celów, aniżeli jego sprawdzenie.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym artykule, zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumentów.
 • ZWROT UISZCZONEJ CENY
  • Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumentów, Sklep dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta ceny w następujących przypadkach:
   • anulowania zamówienia, jeżeli Klient dokonał uprzednio przedpłaty;
   • odstąpienia od umowy oraz zwrotu produktu, zgodnie z postanowieniami, o których stanowi Artykuł 10;
   • uznania reklamacji za zasadną, przy jednoczesnym braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego Towaru.
  • Zwrot uiszczonej ceny zostanie dokonany na rachunek bankowy lub kartę płatniczą lub kredytową Klienta w terminie 14 dni od zaistnienia jednej z okoliczności, wskazanych w Art. 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w zwrocie należności, spowodowane opóźnieniem Klienta we wskazaniu rachunku bankowego lub w następstwie przesłania danych, niewystarczających dla dokonania przelewu, lub podania przez Klienta błędnych danych.
  • W przypadku gdy płatność została dokonana z rachunku bankowego lub zostanie nią uznana karta kredytowa lub płatnicza, której posiadaczem nie jest Klient, zwrot zapłaconej kwoty nastąpi na rachunek bankowy lub kartę, za pośrednictwem której została dokonana dana płatność.
  • Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez Klienta błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.
 • INNE ZAGADNIENIA

Złożenie przez Klienta Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie praw konsumentów, Ustawy o sprzedaży konsumenckiej oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

 • Zmiany regulaminu.
  • Sprzedawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu.
  • do zamówień będących w trakcie realizacji stosuje się Regulamin w brzmieniu obowiązującym w dniu złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Czasowe zawieszenie świadczenia usług.

Sklep jest uprawniony do czasowego zawieszenia świadczenia usług, ze względów technicznych (konieczność przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, itp.) lub z powodu Siły Wyższej.

 • Nieuprawnione posłużenie się kontem Klienta.

Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane za pośrednictwem Klienta przez nieuprawnione do tego osoby wskutek uzyskania dostępu do konta Klienta, w następstwie niezachowania przez niego należytej ostrożności w wyniku czego osoba trzecia uzyskała dostęp do loginu i hasła Klienta.

Wszelka korespondencja winna być kierowana przez Klienta na adres Sklepu: kontakt@polishbeard.com

 • Kontakt ze Sklepem jest możliwy w Dni robocze w Biurze Obsługi Klienta:
  • pod następującymi numerami telefonów: ………………
  • pod następującymi adresami e-mail: kontakt@polishbeard.com

 

Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu są dla Państwa niejasne lub niezrozumiałe, zwracamy się z gorącą prośbą o kontakt ze Sklepem, którego pracownicy wyjaśnią wszelkie Państwa wątpliwości w tym względzie, a jednocześnie pozwoli nam to na wprowadzenie stosownych zmian w Regulaminie.

Dokładamy bowiem wszelkich starań, aby postanowienia niniejszego Regulaminu były dla Państwa jasne i zrozumiałe, aby uniknąć wszelkich nieporozumień w tym zakresie, a zakupy dokonywane w naszym Sklepie były dla Państwa źródłem satysfakcji.

 

 

Wrocław, dnia 01 czerwca 2016 r.